Ahmed Talib-i İrşadî hz. ve Hüseyin Hüsnü Aziz hz.

Ahmed Talib-i İrşadî hz. ve Hüseyin Hüsnü Aziz hz.

 

Ahmed Talib-i İrşadî (1819-1881) hazretleri , Tire- Bayındır’da doğmuş olup Halvetîliğin Uşşâkıyye koluna mensuptur.

Mürşidi Uşşâkî şeyhi Ömer Hulûsî’nin (ö.1868) halifesi Hüseyin Hakkı Efendi (ö.1880)’dir.  Ahmed Tâlib-i İrşâdî 1860 yılında seyr ü sülûkunu tamamlayıp  Balıkesir, Karabiga, Edremit, Çanakkale, Biga, Lapseki, Kumkale, Çardak ve Gelibolu yöresinde irşat faaliyetlerini sürdürmüştür. Ahmed Tâlib-i İrşâdî’nin 1881 Kilitbahir’de vefat etmiş ve aynı yere defnedilmiştir. (1, 2, 3, 4, 5, 6 )

 

Hüseyin Hüsnü Baba , 1859 yılında dünyaya gelmiş olup, İrşadi Babanın halifesidir. Babası Rifaiyye’den Katip Musa Efendidir. Annesi Hafize Hanım ve kendisinden on bir yaş büyük olan kardeşi Hafız Şeyh Nuri de Uşşakiye Halifelerindendir. İrşadi Baba’ya 1870 yılında intisab etmiş olup, 1878’de hilafet almıştır. Kilitbahir’deki dergahta otuz-kırk sene inziva hayatı yaşamış olan Hüseyin Hüsnü Efendi , sülük ehli bir zat olup, halife ve müridleri vardır. Söz konusu dergahı yeniden ihya ederek Mevlevihane tarzında inşa ettirmiştir. Tekkeye I. Dünya Savaşında iki düşman güllesi isabet ederek tahrip etmiştir. Sonraki tarihlerde Meydan Odasında Cuma ve Pazartesi geceleri tarikat ayini icra edilmiştir. Cemaziyevvel Aralık 1925’te Kilitbahir’de irtihal etmiştir ve dergahın haziresine defnolunmuştur. (7, 8)

 

 

not: Irşadi dergahı Kilitbahir Köyü’nde Havuzlar Yolu (çarşı cad) üzerinde bulunur.

 

Kaynaklar :

1- Ahmed Tâlib-i İrşâdî’nin Dîvân’ı Üzerine   Yrd.Doç.Dr.Raşit Çavuşoğlu

2- Dr. Gürol Pehlivan   http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/irsadi-ahmed-talib

3- http://www.ussaki.com/v2/sucaaddin-aziz-ussaki-k-s-a/

4- Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç Ege Sufileri https://www.yenisafak.com/yazarlar/mahmuderolkilic/ege-sufileri-2037619

5- Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu’da Tarîkatlar ve Tekkeler Dr. Selami Şimşek https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/257944

6- UŞŞÂKÎLİK VE DİVAN ŞİİRİNDE UŞŞÂKÎ ŞAİRLER Dr. Öğr. Üyesi Lokman Taşkesenlioğlu

7- http://www.evliyalar.net/huseyin-husnu-baba/

8-ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI79Yıl 16 Bahar 2018 Sayı 24 ss. 79-132Çanakkale’de Osmanlı Dönemi Tasavvuf Ortamının İzleri: Tarîkat Yapıları  Semiha ALTIER

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.