Tevekkül 01

Tevekkül 01 Süluku tekmil eden salikin gözetmesi gereken beş şarttan birisi de tevekküldür. Salik tam tevekkül içinde bulunmalıdır, yani, yiyecek, içecek ve giyecek gibi şeylerde , buldukları ile kanaat

Read More

Cemaleddin Uşşâkî Tekkesi

Cemâleddin Uşşakî Tekkesi – Eyüp Cemâlîzâde Tekkesi ‚Hirâmî Ahmed Paşa Tekkesi‛, ‚Şalcızâde Tekkesi‛, ‚Uşşâkî Eğrikapı Tekkesi‛, ‚Savaklar Tekkesi‛, ‚Cemâlî Efendi Tekkesi‛, ‚Cemâlîzâde Tekkesi‛, ‚Cemâleddîn-i Halvetî Tekkesi‛, ‚Cemâleddîn-i Uşşâkkî Tekkesi‛,

Read More

Sıddîk Nâci Eren Efendi Konseri

9 Mart 2020 Tarihinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde Gerçekleşen Erenler Meclisi Sıddîk Nâci Eren Efendi Konseri Güfteler: Sıddîk Nâci Eren Efendi Besteler: Mehmet Kemiksiz  I. BÖLÜM Hüseynî İlâhî

Read More

Allah Mu’în Allah Kerîm

Allah Mu’în Allah Kerîm Ol Müstean Rabbirrahim Allah Mu’în Allah Kerîm Mevlamız Allah-ü azim Allah Mu’în Allah Kerîm Sıddık eyle gel Tahammül Hakk’a tevekkül ol daim Odur Gafur ve

Read More

Ali Behçet Efendi

Ali Behçet Efendi Birinci Ali Behçet Efendi (1727- 1822) , Konya doğumlu olup Ebu Bekir Efendinin oğludur. 1796 yılında Kâdiriyye, hem de Nakşibendiyye yolunun büyüklerinden olan Seyyid Burhâneddîn Mehmed

Read More

Tevekkül

Tevekkül Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de, tevekkülün lüzum ve önemini, faydasını birçok ayetlerde bildirmiştir :  “…Bir işi yapmaya karar verdiğin zaman artık Allah’a tevekkül et. Muhakkak ki, Allah kendisine

Read More

Peçevi Mustafa Efendi

Peçevi Mustafa Efendi  Peçevi Mustafa Efendi’nin babası meşayih zümresindendir. Şeyh Yusuf ismindeki babası Kanije Kale’sinde kürsü sahibi olarak tefsir ve hadis dersleri okutmuştur. Peçevî Şeyh Mustafa on altı yaşında

Read More

SIDDIK NACİ EREN EFENDİNİN EDEBî ŞAHSİYETİ

Şairin divanından hareketle, şiirlerinde umumî olarak hikemî bir havanın hâkim olduğu görülmektedir. Şair insanoğlunun benlik atından vazgeçip, vahdet yolunda dâim adımlarla yürümesini öğütlemektedir. Bâkî lezzetlerin yerini, fânî lezzetlerin aldığı

Read More

Ümmi Sinan (k.s.a.)

Ümmi Sinan (k.s.a.) Evliyanın büyüklerinden, insanların hayırlısı, tarikat sahibi, Hak dostu, hakikat arayanların rehberi, zahiri ilimlerde de yüksek bir veli. Haram ve şüphelerden sakınan ince din bilgilerini, tasavvuf meselelerindeki müşkilleri

Read More

Besmele-i Şerife

Besmele-i Şerife Her dertlere devâdır, gönüllere şifâdır Oku can-ı gönülden, besmele-i şerife Mevlâ ihsân eyledi Resûl’ün ümmetine İsm-i âzam duâsı, besmele-i şerife Gam kederi giderir, rûha ferahlık verir Her

Read More