Erzurum’da Uşşakiler

Erzurum’da Uşşakiler foto : Sıdkı Baltakesen Erzurum’daki Uşşakiler Uşşaki meşayıhından Bekir Sıdkı Visali hz. (1950-1960lı yılar) zamanında Erzurumda Uşşakiler varmış. Bekir ef. yaşlı olduğundan halifesi Mehmet Ruhi ef. Erzurum’a

Read More

Yigitbaşı Veli Okulu

Yigitbaşı Veli Okulu   YİĞİTBAŞI VELÎ OKULU AÇILDI !… Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî Hz.’nin (d. 839/1435, Gölmarmara – ö. 910/1505, Manisa) hayatı ve eserlerinin okunup açıklanarak düşünce dünyasının

Read More

Sarmaşık Mescidi ve Tekkesi

  Sarmaşık Mescidi ve Tekkesi     Aziz Mahmud Hüdai hz. , Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hz.nin cenazesine katılanlardan biriydi. Onun kurduğu yol olan Celvetilerin bir tekkesi de İstanbul

Read More

Arapgir ve Uşşâkî

Malatya ile bağları olmuş sufilerden bazıları : Karabaş-ı Veli hz, Somuncu Baba, Niyazi-i Mısri hz. , Abdulhalık Gucdüvani hz. , Ibni Arabi hz., Sadreddin konevi hz. ‘dir. Malatya’nın şirin

Read More

Uşşâkî Şeyhülislam

Şeyhülislam, Osmanlı İmparatorluğu’nda, sadrazamdan sonra gelen ikinci büyük görevli. Osmanlı devletinde en yüksek dereceli müftü. Fetva müessesesinin başkanı. İlmiye sınıfının başıdır. Kendisine sorulan dînî meseleler ve sualleri fetva ile

Read More

Mülk Suresi

Hz. Peygamber ( s.a.v) şöyle buyurmuştur. “Mülk Sûresi kabir azabına manidir”. Tebâreke (Mülk sûresi) kabir azabına mânîdir. Kim, Mülk sûresini okursa, Kadir Gecesini ihyâ etmiş gibi olur. (1) Hüseyin

Read More

Asitane-i Uşşâkî’deki bir hat

Hüseyin Vassaf (r.a.) efendi Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr adlı eserinde Hazreti Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî türbesindeki : Aşk ile sür yüzünü ey aşık türbe – i paki Hüsâmeddin-e levhasından bahseder.

Read More

Gelibolulu Sıdki Efendi

Mateminle Sadîka! kan ağlıyor her şeyh-ü şâb. İrtihâlin dağdâr itdi bizi ey şeyh-i şâb. Hayf-ı hengâm-ı bahârında hayâtın cismini dest-i hummâ eyledi teslîm-i âğuş-i turâb. Ah bilmem ki neden

Read More

Abdullah Salâhî Uşşâkî hz.nin Farsçadan Türkçeye Tercüme ettiği Tasavvufî Eserler

Mahmûd Şebisterî (ö. 720/1320),  Gülşen-i Râz, Mir’âtü’l-muhakkıkîn. Şebisterî’nin  Farsça  tasavvufî  eseri  Gülşen-i  Râz  Osmanlı  döneminde Elvân-ı  Şîrâzî  (ö.  829/1426’dan  sonra)  tarafından  manzum  olarak  Türkçeye  tercüme edilmiştir71. Bu tercüme yeni

Read More

Uşşâkî Zikrinde Okunan Salât üs Selâm

Uşşâkî Zikrinde Okunan Salât üs Selâm “Salât üs Selam”, Hz. Muhammed (s.a.v.) için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir.

Read More