Muhammed Keşânî Hz.

Muhammed Keşânî Hz .     Şeyh Muhammed’i Keşânî: Uşşâkî meşayıhından Gelibolulu Âlim Sinan halîfesidir. Keşan Kadıköy’de şeyhinin yanında medfûndur. Dıramalı (Yunanistan’da bir şehir) da denilmiştir. (Keşan’a Drama’dan göçler

Read More

Şeyh Osman Sıdkî Uşşâkî hz.

Şeyh Osman Sıdkî Uşşâkî Hz.   Kibâr-ı meşâyıh-ı Uşşâkıyye’dendir.   Gümülcinelidir. Edirne’de ihtiyâr-ı ikâmet eylemiştir. (1) Gümülcineli Şeyh Halîl Efendi’nin halifelerinden Şeyh Abdülkerîm Efendi’den hilâfet aldıktan sonra irşat faaliyetlerinde bulunmak

Read More

Ahmed Talib-i İrşadî hz. ve Hüseyin Hüsnü Aziz hz.

Ahmed Talib-i İrşadî hz. ve Hüseyin Hüsnü Aziz hz.   Ahmed Talib-i İrşadî (1819-1881) hazretleri , Tire- Bayındır’da doğmuş olup Halvetîliğin Uşşâkıyye koluna mensuptur. Mürşidi Uşşâkî şeyhi Ömer Hulûsî’nin

Read More

Ömer Karîbî Efendi

Uşşâkî meşayıhından Ömer Karîbî Efendi’nin Gelibolu tekke mezarlığında bulunan kabir taşında yazanlar : Hüve’l-Bâkî Kutub Ömer efendi nâmıyla ma’ruf Uşşâkîden gelen mutasavvıf himmeti olunup üstümüzde bâkî ruhuna Fâtiha .

Read More

Peçevi Mustafa Efendi

Peçevi Mustafa Efendi  Peçevi Mustafa Efendi’nin babası meşayih zümresindendir. Şeyh Yusuf ismindeki babası Kanije Kale’sinde kürsü sahibi olarak tefsir ve hadis dersleri okutmuştur. Peçevî Şeyh Mustafa on altı yaşında

Read More

Ümmi Sinan (k.s.a.)

Ümmi Sinan (k.s.a.) Evliyanın büyüklerinden, insanların hayırlısı, tarikat sahibi, Hak dostu, hakikat arayanların rehberi, zahiri ilimlerde de yüksek bir veli. Haram ve şüphelerden sakınan ince din bilgilerini, tasavvuf meselelerindeki müşkilleri

Read More

MEMÎ CÂN EFENDİ, Şeyh Muhyiddin Mehmed

MEMÎ CÂN EFENDİ, Şeyh Muhyiddin Mehmed (d.?/?-ö.1008/1599-1600) tekke şairi Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Doğum tarihi bilinmeyen şair aslen Saruhan’lıdır. Nev‘îzâde Atâyî, şairin nisbesini “Şeyh Muhyiddin Mehmed bin İlyâs

Read More

Mehmed Metin İrşadi hz.

KARACAOĞLU, Mehmet Metin (İrşâdî, Asrî İmam) (Bursa 1911 -ay. 1987) Din adamı. Işıklar Askeri Lisesi’nin Arabî ve Fârisî hocası Ali Osman Efendi’nin oğludur. İlköğreniminden sonra ilahiyat eğitimi aldı. Babası¬nın

Read More

Uşşâkîzâde Abdurrahim Efendi

Uşşâkîzâde Abdurrahim Efendi Pîr Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’nin, üç oğlu ve bir kızı olup, oğulları ulemadan Mustafa Efendi, Abdulaziz Efendi ve Abdurrahim Efendidir. Kızı Ferah Sultan’dır. Kendisinden sonra gelen aile

Read More