Gelibolulu Sıdki Efendi
Gelibolu Sıdki efendi kabir taşı

Mateminle Sadîka! kan ağlıyor her şeyh-ü şâb.

İrtihâlin dağdâr itdi bizi ey şeyh-i şâb.

Hayf-ı hengâm-ı bahârında hayâtın cismini

dest-i hummâ eyledi teslîm-i âğuş-i turâb.

Ah bilmem ki neden sayyâdı bî-dâd-ı ecel,

dâimâ ehl-i kemâl ve fazlı eyler intihâb.

Hüsn-i hulk-ü halk ile sen fâiku’l-akrân idin.

Pîr idin sîrette ey nahl-ı gülistân-ı şebâb.

Şeyh idin Sa’dî-yi Cibâvî mesleğinde ey necîb.

Rah-ı ‘Uşşâkîde itmişdik el-hak intisâb.

Behredar-ı ‘ilm idin, el-hak , mücessem-hilm idin.

Saffet-i kalbinle itmişdin kulûbu iktisâb.

İsmine her hâl-ü kâlin mâ-sadakdı bi’t-temâm.

Ândan olmuşdu nasîbin bâliğ-i hadd-i nisâb.

Çünkü “lâ-tekzib” buyurdu Sâdıku’l-va’di’l-emîn.

Bizce en ‘ âlî meziyyet sıdkdır bî-irtiyâb.

Ol sebepten, bizce me’mûl-i kavîdir ey Sadîk !

mazhar-ı fevz-ü necât olmaklığın yevme’l-hisâb.

Hâme-yi hakdır zebân-ı halk, şâdol Sıdkîyâ !

Herkes ümid eyliyor zatın içün hüsn-i meâb

Rahmet-i Rabb-ı Rahîme ol emânet yâ ahî !

Kabrin itsün demâdem ebr-i gufrân insibâb .

Cennet-ü dîdârına şâyeste görsün ol Kerîm .

Eylesün vâreste-i kayd-ı hicâb-ü ızdırâb.

Noktalı târîhini söyler Fuâd-ı nâlekâr.

Bâğ-ı Firdevs-i na’îmden oldu Sıdkî kâm-yâb. Gam/413 (1)

Lillahil Fatiha

2 Recep 1324

Kaynaklar:

(1) Çanakkale Kitabeleri ! Gelibolu syf.783 – 128

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.