Nurbahşiyye

Nurbahşiyye: Muhammed Nurbahş el-Buhârî (869/1465). Kübreviyye’nin Horasan koludur.  (2) Hocası Kübrevî şeyhi Hâce İshak Huttalânî ‘dir .

Nurbahşiyye’de seyrüsülûkün en önemli unsurlarından biri Kübrevî şeyhi Seyyid Ali Hemedânî’nin derlediği Evrâdü’l-Fetḥiyye’nin okunmasıdır. Bu evrâdın ardından “lâ ilâhe illâ ente yâ hayyü yâ kayyûm”, “lâ ilâhe illallah” ve “Allah” diye zikredilir. İşrak namazından sonra 100 kere “Allāhüekber”, 100 kere de “Allāhümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed ve sellim” denir. Bunlar ikindi namazından sonra da tekrarlanır. Toplu halde yemek yenmişse yemeğin ardından “Allah” ve “elhamdülillâh” denir (Harîrîzâde, III, vr. 207b). (1)

Muhammed Nurbahş hz.nin Iran Tahran yakınlarındaki türbesi

Hz. Peygamber’in işareti üzerine Hz. Osman karşısına geçip oturdular. “Bâtının tahliyesi” ile emir olunarak, karşılıklı yüz yüze sessizce oturup, harfsiz ve sözsüz, kalbî bir ifade tarzı ile kelime-i tevhidi Hz. Osman’a tâlim ettiler. Belirtildiğine göre Nurbahşiyye, Aşkıyye ve Hz. Osman’a müntehi olan tarikatlar bu usule riayet etmektedirler. [5]

Ali Hamedani hz.nin tacikistan’ın Kulub şehrindeki türbesi

Günümüz Nurbahşilerinin Zikri :

Evradı Fethiyye okunuşu :

Muhammed Nurbahş hz.nin türbesinin videosu :

Kaynaklar :

(1) https://islamansiklopedisi.org.tr/nurbahsiyye

(2) https://muhammetcig.wordpress.com/tarikatlar-ve-kuruculari/

[5] Muhiddin Usta, Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi Ve Silsilenâme-İ Sûfiyye İsimli Eseri, YLT, İstanbul 2006

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.