Şeyh Osman Sıdkî Uşşâkî hz.

Şeyh Osman Sıdkî Uşşâkî Hz.

 

Kibâr-ı meşâyıh-ı Uşşâkıyye’dendir.   Gümülcinelidir. Edirne’de ihtiyâr-ı ikâmet eylemiştir. (1)

Gümülcineli Şeyh Halîl Efendi’nin halifelerinden Şeyh Abdülkerîm Efendi’den hilâfet aldıktan sonra irşat faaliyetlerinde bulunmak için Edirne’ye gelmiş ve Tabakhâne Dergâhı’nda şeyhlik vazifesini üstlenmiştir.( 1, 2, 3, 4, 5) Osman Sıdkî Efendi’nin hâlifeleri arasında Uşşâkî tarikatının pîr-i sânîsi olarak kabul edilen Şeyh Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin şeyhi Şeyh Hâmid-i Uşşâkî ve tasavvuf erbâbının yemek sonrasında okumayı âdet edindiği “Hamdiyye” adlı meşhur eserin güftekârı Şeyh Hamdî-yi Bağdâdî (1,2) gibi önemli isimler bulunmaktadır. Hicrî 1110 (m.1699) senesinde vefât eden Osman Sıdkî Efendi (2, 6, 7), Debbağhâne Kabristanı’nda medfundur.(1,2) 1935-1941 yılları arasında Edirne’de bulunan pek çok hazîre ve müstakil mezar alanları gibi mezkur kabristan da çeşitli bahaneler ileri sürülerek yok edilmiştir.

(Müzede bulunan) Mezar taşındaki ki­tabe:

Fâtiha

Cenâb-ı hazret-i Osmân Efendi şeyh-i Uşşâkî

Ki mislin görmedi dünyâda ayn-ı âlem-i imkân

Hilâl iken vücûd-ı nâziki evc-i kerâmetde

Olub tâ ki fenâ fi’llâh oldu vâsıl-ı rahmân

Neyrî didi târihi vefâtın hâtif-i kudsî

Bekâya oldu mâil Hû diyüb kutb-ı cihân Osmân

 

sene 1110  (1,2)

….

Uşşaki Secerelerindeki Osman Sıdki hz. ile ilgili satırlar :

Cenâb-ı Şeyh Muhammed Halil Abdülkerim Sıdki

Muhammed Hamdi-i Bağdadi ayn-ı âb-ı hayvândır. (8)

Osman Gümülcinevi’ye gelince eyledi intişar bu nur (9)

Anın da şeyhidir Osmân Sıdkî

Yüzünden niceler bulmuşdu Hakk’ı

O Debbâghâneli dimekle meşhûr

Harâb gönülleri iderdi ma‘mûr (10)

Onlar dahi menba-ı tevhîd u irfân, mahzen-i sırr-ı Sübhân a’nî Şeyh Osmân-ı Gümülcinevî (kuddise sırruhû) hazretlerine, (11)

Edirnevi debbağ haneli kimdir ol  Sıdki Osmandır

Tarikat kavlinin hakikat oldu nanı saddakı (12)

Ta erişti ilahi nur Osman Gümülcinevi’ye  (13)

 

not:

1-Fotoğraf için Oguzhan beye teşekkür ederim .

2-Ab-ı hayvan : Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah’tan kinayedir.

 

Kaynaklar :

1- Hüseyin Vassaf efendi Sefinei Evliya

2- Şeyh Osmân Sıdkî Efendi’nin Şâhide Kitâbesi Hakkında   Mehmet Kökrek

3-http://www.islamvetasavvuf.org/smf/index.php?topic=3555.0

4-http://www.fahreddinaltintas.com/?p=81

5-https://www.facebook.com/notes/edirneli-hasan-sez%C3%A2%C3%AE-hazretleri/xiv-asirdan-bu-yana-edirnede-faaliyet-tar%C3%AEkatlar-ve-mensuplari-halvetiyye/240257039350128

6-https://islamansiklopedisi.org.tr/cemaleddin-ussaki

7- Riyaz-ı Belde-i Edirne Ahmed Badi efendi

8-Hüseyin Vassaf efendi divanı syf 122

9-Mehmet Ruhi efendi divanı

10 Cemaleddin Uşşaki divanı

11- Hüseyin Vassaf ef. nin icazetnamesindeki silsileden

12- Hikmeti ef . divanı

13- Sıddık Naci Eren ef. Divanı

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.