Peçevi Mustafa Efendi
Macaristan Pec Şehrinden

Peçevi Mustafa Efendi 

Peçevi Mustafa Efendi’nin babası meşayih zümresindendir. Şeyh Yusuf ismindeki babası Kanije Kale’sinde kürsü sahibi olarak tefsir ve hadis dersleri okutmuştur. Peçevî Şeyh Mustafa on altı yaşında iken Peçoy’a (Macaristan) göç etmiştir. Esrar Dede ve Ali Enver’e göre babası Uşşakiyye meşahiyindendir . Mustafa Peçevi Efendi (ö. 1110/1698) , Uşşaki ve Gülşeni tarikatı şeyhlerinden Aksaraylı Abdurrahman Budini’nin halifesidir.

Nathalie Clayer silsilesini Uşşakiyye’den şu şekilde gösterir: Hasan Hüsameddin Uşşaki, Muhammed Karamanî, Mustafa Uşşakî, Emrullah Uşşakî, Abdurrahman Aksarayî, Peçevî Şeyh Mustafa (ö.110/1699). Bu silsile Hudai efendi 1098 numaralı yazmadaki silsile ile mutabıktır. Hüseyin Vassaf kişisel kütüphânesinde Peçevî Mustafa’ya ait olan Şerh-i İlâhî-i Atvâr-ı Seb’a ismiyle bir kitap olduğunu söyler ve burada bir Uşşakî silsilesi olduğunu belirterek bu silsileyi aktarır. Bu risâleye göre silsile-i tarîkatı şöyledir: Kutbu’l-ârifîn müctehid-i tarîkat Hz.Ümmî Sinan Efendi – Cenâb-ı Şeyh Mücâhid Hüsâmeddîn-i Uşşâkî – Şeyh Muhammed-i Belgradî – Şeyh Mustafa Uşşâkî – Şeyh Emrullâh-ı Bursevî – Şeyh Mustafa Efendi-i Peçevî.  Bu silsileye yukarıda verdiğimiz silsile ile Abdurrahman Aksarâyî dışarda kalmak üzere örtüşür. Bu silsilenin dışında yazma esere bağlı ikinci bir silsile aktarır ki bu silsilede Abdurrahman Aksarâyî de bulunur.

Peçevi Mustafa Efendi hakkında  hakkındaki en kapsamlı bilgiler Şeyhî’nin şakaik zeylinde mevcuttur. Mustafa Efendi Kanije’den Peçoy’a hicret ettikten sonra Uzun Ali ve Seyyid Osman Efendi’lerden ilim tahsil etmiştir. Daha sonra Uşşakî şeyhlerinden Abdülbâkî efendiden faydalanır. Bir müddet sonra Kanije’ye döndüğünde ise babası Şeyh Yûsuf vefat etmiştir. Bu vefatın ardından mallarını satarak Şeyh Abdurrahman Aksarayî’nin hizmetinde bulunur ve Aksarayî’den irşad görevini alarak Peçoy’a yerleşir. Eylül/Ekim 1686’da Belgrad’a geçmiş ve hemen ertesi senesi Filibe’ye yerleşmiştir. 25 Mayıs 1699’da saat üçde 89 yaşında iken vefât etmiştir. Köprübaşı İmaret Camii yakınında defin olup üzerine türbe inşa edilmiştir. Oğlu Ahmed Dede tarafından hastalıkları iyileştirdiği yönündeki kerametler de yine Şeyhi’de zikredilir. Oğlu Peçuy Mevlevîhânesi’nin son şeyhi Ârifî Ahmed Dede ilk eğitimini babasından almış olup ve tasavvufî olarak intisabı da yine babası vasıtasıyla Halvetî-Uşşâkî yolunda olmuştur. Kasımpaşa’da Uşşaki Asitanesi meşayıhından Şeyh Hüsameddin efendi b. Mustafa Boşnak (v.1150) Peçevi Şeyh Mustafa efendi halifesidir

Filibe İmaret Camii

Kaynaklar :

http://isamveri.org/pdfdrg/D233548/2014/2014_SIMSEKS.pdf

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1760

PEÇEVÎ ŞEYH ÂRİF AHMED DEDE’NİN HAYATI

PEÇEVÎ ŞEYH ARİF AHMED DEDE VE UKÛDÜ’L-LÜ’LÜ’İYE Fİ TARÎKİ’S-SÂDETİ’L-MEVLEVİYYE TERCÜMESİ

Yüksek Lisans Tezi   Mehmet Yunus YAZICI

Zeytinburnu Mevlevihane şeyhleri Tekke insanları bayram Ali Kaya

http://www.tarihistan.org/balkan-savaslarinin-100-yilinda-buyuk-goc-ve-muhaceret-edebiyati-sempozyumu/4280/

https://www.academia.edu/26577151/Sefine-i_Evliyada_UŞŞAKİLİK_ve_UŞŞAKİLER_-_Bibliyografya_Denemesi_-_NECATİ_İŞLER

Sefine-i Evliya Osmanzâde Hüseyin Vassâf, c.4, s.348.

Mahmud Erol Kılıç Anadolu Tasavvuf tarihine notlar I

PEÇUY TEKKELERİ Mehmet Emin Yılmaz*  Yüksek Mîmar,

Bulgaristan Filibe İmaret Camii Haziresi  http://www.youtube.com/watch?v=OzM4-lTt9Mo

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.