Sıddîk Nâci Eren Efendi Konseri

9 Mart 2020 Tarihinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde Gerçekleşen Erenler Meclisi Sıddîk Nâci Eren Efendi Konseri

Güfteler: Sıddîk Nâci Eren Efendi Besteler: Mehmet Kemiksiz

 I. BÖLÜM

Hüseynî İlâhî

Ağla gönül gel ağla, yan Mevlâ’nın Aşkına

Eyle tövbe istiğfâr, ağla gönül gel ağla

Verme nefse sen rahat, gel âbid ol cismi yor

Hak aşkıyla ağla sen, gözyaşların kan ola

Hüseynî Nefes

Resûl-i Ekrem, kâmu dertler devâsı

Ali dir cümle nâsın muktedâsı

Muhibbi ol Sıddık Âl-i Resûl’e

Görüne sana Allâh’ın likâsı

Tâhir Buselik İlâhî  

Arş-ü semâ sallanır, Allâh Allâh dedikçe

Zâkirler coşar taşar, Allâh Allâh dedikçe

Derviş olan kişiler, deli olagan olur

Hicâz Nefes  

Yâ Rab kıyâmet günü, Habîbinle haşreyle

Ebâ Bekir, Ömer, Osman, Ali-yyel Murtâza ile

Sıddık Nâci eyle senâ, ol Resûl’ün Ashâbına

Aman canım yâ Resûl, şefâatin eyle bana

Hicâz İlâhi

Gül müdür Bülbül müdür, zârı efgân eyleyen

Ten midir yâ can mıdır, Arş-ı seyrân eyleyen

Şehnâz İlâhi

Canlar veirilir aşk meclisinde

Canlar alınır aşk meclisinde

Varlıktan geçer aşk meyin içer

Mest olup geçer aşk meclisinde

Ey Sıddîk ağla can-ü gönülden

Ciğerin dağla aşk meydanında

Nihâvend İlâhi

Aşkın ile yanmışam, mest-ü mûdâm olmuşam

Kabul et huzûruna, aman Allâh’ım aman

Yâ Rab Sıddîk kuluna, ihsân eyle rızânı

Dû cihânda kıl aziz, aman Allâh’ım aman

Nihâvend İlâhi

Bugün cân-ı gönülden, gelin Allâh diyelim

Ey âşık-ı sâdıklar, diyelim Allâh Allâh

Yâ Rab Sıddîk kulunu, erdir zikrin tadına

Rûh ile kalbimizle, diyelim Allâh Allâh

Neveser İlâhi

Aldanma gel ey insan Allâh’a dön Allâh’a

Nefs elinden el amân Allâh’a dön Allâh’a

Gel ey Sıddîk aldanma pişmân ol günahına

Eyle tevbe istiğfâr Allâh’a dön Allâh’a

ll.Bölüm

Uşşâk Besmele ve Salavât

Beste: Anonim

Uşşâk Tevşih   

Merhabâ ey sâlik-i rûh-i şeriat merhabâ

Merhabâ ey rehber-i ehl-i târikat merhabâ

Merhabâ ey nesl-i pâk-i Mustafâ vü Mürtezâ

Merhaba ey sâhib-i sırr-ı velâyet merhabâ

Uşşâk İlâhî    

Tevhîd eder dilleri, zikreder gönülleri

Hep derler Allâh Allâh, Uşşâkî’nin dervişi

Sıddîk Nâci sen de var Allâh’a çokca yalvar

Hak aşkıyla ağlarlar, Uşşâkî’nin dervişi

Hüseynî İlâhî  

Âşıkların mâşukudur Pîrimize gelen gelsin

Sâdıkların maksûdudur Pîrimize gelen gelsin

Uşşâk İlâhî  

Uyan gafletten gel uyan Açıktır mâğfiret bâbı

Ki tövbe eyle her dâim Açıktır mâğfiret bâbı

Hüseynî İlâhî 

Âlemlerin serveri, sensin yâ Resûlallah

Ümmetinin mürşidi, sensin yâ Resûlallah

Sıddîk senin ümmetin, bir kez nazar kıl ona

Mûbârek cemâlini, göster yâ Resûlallah

Hüseynî İlâhi 

Derviş isen ey âşık, gir mekteb-i irfâna

Hakk’a âşık olanlar, severler peygamberi

Düşme Nâci gaflete, incitme dervişânı

İntikâm alır Mevlâ, hor görme dervişleri

Beyâti İlâhi 

Ey âşık-ı sâdık Allâh de Allâh

Can-ü dili yak Allâh de Allâh

Sıddîk kalbini Pâk eyle gör

Aşka delildir Allâh de Allâh

Gerdâniyye İlâhi 

Gavs-ül â’zam makâmı, evliyâlar sultânı

Erenlerin gerçeği, Hazret-i Pîr’i gördüm

Nâci bağlan sıdk ile, pîrine mürşidine

Peygamberin nûr nesli, Hazret-i Pîr’i gördüm

Muhayyer İlâhi 

Gelin mü’minler gelin, varalım Medine’ye

Ravzası Cennet gibi, varalım peygambere

Resûl’ü candan sevmek, hep Sıddîk’ın arzusu

Mevlâ nasip eylesin, varalım peygambere

Muhayyer İlâhi  

Ben neylerim cihânı, yağmadır alan alsın

Varlığımı terk ettim, yağmadır alan alsın

Yûce Mevlâ yeter sana, âşık isen ey Sıddîk

Attım gayrı sevdâyı, yağmadır alan alsın

Perde Kaldırma

Uşşak İlâhi

Güfte: Yûnûs Emre Beste: Lâ-Edrî

Allâh Allâh Hüve Rabbünâ

Rahmâni İrham bi Fazli şeyhinâ Geylâni

Uşşak Esmâ Zikri

Tertib:Ahmet Hatipoğlu

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.