Ümmi Sinan (k.s.a.)

Ümmi Sinan (k.s.a.)

Evliyanın büyüklerinden, insanların hayırlısı, tarikat sahibi, Hak dostu, hakikat arayanların rehberi, zahiri ilimlerde de yüksek bir veli. Haram ve şüphelerden sakınan ince din bilgilerini, tasavvuf meselelerindeki müşkilleri çözmekte emsalsiz, duası kabul olan yüce zatlardan. Doğruyu söylemekten çekinmeyen, ilmi ile amel eden çok mütevazı her hali ibadet olan, zamanın biriciği gönül gözü açık her hali dine uygun daima nefsi ile mücadelede, insanlara Allah- u Tealla’ nın emirlerini hatırlatıp yasaklarından emreden geçmişimize ışık tutan tarihi yüce bir insandır. Peygamberimiz (s.a.v.) “Nebiyyül Ümmiye” diye medh olunmaktadır. Ümmi Sinan Hazretleride Enderun tahsili yapmış alim bir zat olmalarına rağmen gördükleri bir mânâ üzerine Ümmi Mahlası kullanmışlardır. Halveti tarikatının Sinaniye kolunu kurmuştur. Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul’a çağrılan Ümmi Sinan Hz.’leri Topkapı, Şehremini-Pazartekke’de dergahını kurmuş ve irşada başlamıştır. ve orada ölmüş baş halifesi Nasuh Dede’nin Eyüp Düğmeciler’de bulunan dergahına sırlanmıştır.  

893 yılında dünyaya geldiği 976(1568) yılında vefat ettiğidir. Mübarek ömürleri 83 yıldır. Ümmi Sinan Hazretleri iki eser bırakmıştır. Bunlardan birincisi, “Risâle-i Şerife-i İstanbuli Ümmi Sinan” diğeri de irfanını gösteren “İlahiler Divanıdır”.

Şeyh Ahmed Hüsâmeddin’in, Hüsâ­meddin Uşşâki hz için yazdığı
“Kendi pirinden alıp irşadı pes Hem dahi Ümmî Sinan etmiş nefes”
mısraından, Hüsâ­meddin Uşşâki’nin Halvetiyye’nin Sinâniyye kolunun kurucusu İbrahim Ümmî Si­nan’dan da icazet aldığı anlaşılmaktadır.

Ümmî Sinan 976’da (1568) vefat ettiğine göre Hüsâmeddin Uşşâki bu tarihten önce Uşak’ta onunla görüşmüş olmalıdır. Hüse­yin Vassâf, Uşşâki Tekkesi’nde Hüsâmed­din Uşşâki’ye ait eşyalar arasında Sinânî tac ve hırkanın da bulunduğunu söyler.

TDV İslâm Ansiklopedisi

http://sites.google.com/site/ummisinan/

https://www.ummisinan.org/ummi-sinan-hz

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.