Uşşâkî Zikrinde Okunan Salât üs Selâm

Uşşâkî Zikrinde Okunan Salât üs Selâm

“Salât üs Selam”, Hz. Muhammed (s.a.v.) için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir.

Aleyke Salâtûllah Yâ Ekreme Halkillâh

Aleyke : Senin üzerine olsun

Ya : Ey

Salâtûllah :  O (c.c.) , size salât ediyor (rahmetiyle lutuflarda bulunuyor) (Ahzab suresi 43.ayet)

Müfessirler Ahzab suresi 56.ayetin açıklamasını yaparken buradaki salât kelimesinin Allah Teala hakkında kullanıldığında rahmet ve şefkat; melekler hakkında kullanıldığında ise istiğfar ve dua anlamlarında olduğunu söylüyorlar.

Allah’ın ve meleklerin salât etmesi, salât edilen kimsenin hayrının ve iyiliğinin gözetilmesi; şerefinin ortaya konması ve şanının yüceltilmesi anlamlarına gelir. Dolayısıyla Allah Teala’nın salât etmesini, insanı karanlıklardan aydınlığa çıkaran, bozulmuşluk hâlinden fıtrata döndüren ve bir Mümin kimliğine sokan rahmet, hidayet, lütuf ve inayet gibi hususları kapsayacak şekilde düşünmek mümkündür. (1)

– Allah’ın bir kula salât etmesi; ona rahmet etmesi, şân ve şerefini yücelterek tezkiye etmesi, sevap vermesi, başarıya ulaştırıp korumasıdır. (1b)

Ekreme :  Peygamberlerin en üstünü, en kıymetlisi en çok ikrama mazhar olan Muhammed aleyhisselâm . çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık, aziz, onurlu . (2)

Halkillâh :   Halık (El-Hâlîk) Nedir?

Allah’ın 99 isminden (Esma-ül Hüsna) birisi olan Halık ismi “Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.” anlamlarına gelmektedir. Halık ismi Kur’an-ı Kerim’de geçen bir isimdir. Eğer El-Hâlık isminin anlamını biraz daha açarsak; Allah’ın yoktan vâr eder yaratıcılığına işâret eden sıfatıdır ve hiç benzeri olmayan bir şeyi meydana getirmek demektir. Bu anlamda Allah’tan başka hiçbir yaratıcı yoktur. Her şeyi yaratan O’dur. İnsanların ortaya koydukları şeyler yaratma değil, vâr olanlardan yeni bir şey elde etmektir. Allah yaratandır. O’nun dışındaki tüm varlıklar ise yaratılmıştır. Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdîr eden, yaratan, yoktan var eden, büyüklükte eşi olmayandır. (3a) Allah Teâlâ, her şeyi ezelde takdir etmiş, takdir ettiklerinin zamanı gelince bunları yaratmış, varlık sahasına çıkarmıştır. O’nun ilim, irâde, takdir ve yaratmasından hiçbir şey uzak kalamaz.  (3b)

Aleyke Selâmûllah Bi Adedi İlmillah

Aleyke : Senin üzerine olsun

Bi Adedi : Adetsiz ,sayısız

Selâmûllah :  Allah’ın (c.c.) selâmı

Selam: yüce Allah’ın isimlerinden, fani olmama, zevalsizlik, her çeşit arıza ve hadiseden salim olmak. Her türlü tehlikeden koruyup selamete çıkaran.

Emniyet, huzur, selamet, esenlik, sağlık, sağlamlık. Esenleme .Sonu iyi ve hayırlı çıkma. Ayıplardan, afetten salim oluş. Sulh. Asayiş. Bütün korktuklarından emin olma.  (4a)

Ahzab suresi 56. âyette geçen “selâm” kelimesi ise selâmet, esenlik, huzur, emniyet anlamlarını ihtivâ eder. Selâmın ayrıca teslim olma, itâat etme ve sulh içerisinde bulunma mânâları da vardır. (1b)

İlmillah : Bilmek, idrak etmek sıfatıdır. Allah’u Teala ilim sıfatı ile vasıflanmıştır. O’nun ilmi, yaratıkların ilmi gibi basit ve sınırlı değildir, bütün kainatı çevreler. Allah her şeyi bilir. Onun bilgisinden hiçbir zerre hariçte kalmaz. Hiçbir varlık da düşünce ve hareketini Yüce Allah’dan saklayamaz. Zira her şeyi bilmeyen, her hareket ve düşünceden haberi olmayan bir varlık Allah olamaz, bu kadar güzel ve acayip nesneleri meydana getiremez, bu kadar yaratığı idare edemez. (3)

Cenab-ı Allah’ın sıfatlarından biri.
İlim, vakıaya uygun olan kesin bilgidir. Hükemaya göre ilim, bir şeyin zihinde şekillenmesidir. ilmin karşıtı cehalettir.
İlim iki kısına ayrılır. Birincisi kadim olan ilim; diğeri de hadis olan ilimdir. Kadim olan ilim Allah’ın zatina aittir. Kulların sonradan kazandıkları ilme benzerliği yoktur (Cürcani, et-Ta’rifat).
Allah’ın ilim, kudret ve hayat gibi sıfatları vardır. Bu sıfatlardan her biri vacip ve zaruri varlık kavramının dışındadır. Allah’ın ilim sıfatı, onun ilmiyle beraberdir. Allah’ın ezeli (başlangıcı olmayan) bir ilmi vardır; Bu ilim her şeyi içine almaktadır; biz insanların ilmi gibi, sonradan kazanılan araz cinsinden değildir. Hiç bir şey onun ilminin ve kudretinin dışında değildir. Bazı şeyleri bilip bazılarını bilmemek noksanlıktır ve bir tahsis ediciye muhtaç olmanın ifadesidir. Allah bundan münezzehtir (Taftazani, Şerhü’l-Akaid, 22-23).  (4)
Bu sıfatlar ( Alîm, allâm) Allah’ın, sırları, gizli olanları, olmuşu ve olacağı, görünen ve görünmeyen âlemi, yerde ve göklerde olup bitenleri, geçmişi, hâli ve geleceği, canlı ve cansız bütün varlıkları, insanların gizli ve âşikâr bütün yaptıklarını, küçük ve büyük her şeyi bildiğini ifade eder. (5)

Kaynaklar :

1-https://www.antoloji.com/m/nedir/salatu-selam/

1b   https://www.islamveihsan.com/salat-u-selam-ile-ilgili-onemli-bilgiler.html

2a http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Dini-Terimler-Sozlugu/Detay/RESUL-I-EKREM/1418  ,  Filozof.net, luggat.com,

3a http://www.nenedirvikipedi.com/islam/allahin-halik-el-halik-isminin-anlami-11389.html

3b https://www.islamveihsan.com/el-halik-anlami.html

3-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali. https://nenedir.com.tr/yuce-allahin-ilim-sifatlari-ne-anlama-gelir/

4- Dursun Ali TÜRKMEN https://www.turkcesozlukler.com/%C4%B1l%C4%B1m-allahin-sifati-nedir-ne-demek

4a  https://www.nedirnedemek.com/selamullah-ne-demek

5- https://www.islamveihsan.com/alim-ne-demek.html

TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE’NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ Hür Mahmut Yücer  http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/532208462_15.13.pdf

https://www.antoloji.com/m/nedir/salatu-selam/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.