Uşşâkîzâde Abdurrahim Efendi’nin çoğalttığı kitaplar

Uşşâkîzâde Abdurrahim Efendi’nin çoğalttığı kitaplar

Pîr Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’nin küçük oğlu Abdurrahim Efendi

üç yüz cilde erişen kitabın birer örneğini yazmıştır. Bunların arasında

 

iki Dürer (Molla Hüsrev’in Dürer ve Gürer kitabını)  

 

Dürer  http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/arsiv-kitap-oku/fikih/gurervedurer/

 

ve iki Kahistani ,

 

Câmi’ur-rumûz adındaki Nikâye Şerhi, Câmi’ul-mebâni adındaki Fıkh-ı Gîdânî şerhi ve Şerh-ı mukaddimet-üs-salât kitapları meşhûr olup, bu kitaplarının hepsi fıkıh ilmine dâirdir.

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-Ansiklopedisi/Detay/KUHISTANI-Muhammed-bin-Husameddin/3359

 

iki Sadrü’ş-şerife

 

BURHAN-ÜŞ-ŞERİA: Mahmud bin Sadr-üş-şeria-tül-evvel Ahmed bin Ubeydullah Mahbubi, 1274 de Moğol askerlerinin işkencelerinde yüzlerce âlimler ile birlikte şehit oldu. Vikaye kitabı meşhurdur. Vikaye kitabını, kızının oğlu olan Sadr-üş-şeriai sani Ubeydullah bin Mesud için yazmıştır. Hidaye kitabından önemli gördüğü yerleri alarak yazmıştır. Bu da, Vikayeyi kendisi hem şerh etmiş, hem de ihtisar etmiştir. Şerhi Sadr-üş-şeria şerhi adı ile meşhurdur. Muhtasarına da, Muhtasar-ı Vikaye veya Nikaye adını vermiştir. Nikayenin çeşitli arabi şerhleri vardır. Bakaninin şerhi ve Kuhistaninin Camiur-rümuz adındaki şerhi en meşhurlarındandır. Nikayenin farisi şerhlerinden, Celaleddin Mahmud bin Ebu Bekrin Tercüme-tül-muhtasar adındaki şerhi 1898 de İstanbul’da basılmıştır.

Mahmud bin Ubeydullah, Burhaneddini Mergınaninin torunlarındandır. Damadı, Mesud bin Tac-üş-şeria Ömerdir. Vikayenin şerhleri arasında İznik medresesinde müderris Alaüddin Ali bin Ömerin İnaye adındaki şerhi meşhurdur. Vikayenin Sadr-üş-şeria şerhine yapılan haşiyeler arasında Ehi Çelebinin Zahire-tül-ukbası ve Şeyhülİslam Mevlana İsameddin İsferayinin haşiyesi çok kıymetlidir. İsameddin İbrahim bin Muhammed 1536 da Semerkand’da vefat etti.

http://dinimizislam.com/kaynakeserler.asp?id=2&h=B

 

iki Mutavvel (Taftazani hz.nin belagat ilmi hakkındaki kitabı) yazıp,

 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/elmutavvel–belagat-ilimleri-meani/519743.html

 

Annesinin ruhuna hediye etmişti.

 

Kaynaklar:

Uşşâkîzâde Hasîb, Zeyl-i Şakā’ik, syf.97,98,169 ; Majer, age, s. 125-126-27; Mehmed Akkuş, “Hüsâmeddîn Uşşâkî”, DİA, İstanbul 1998, C. 18, s. 505;

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.