Zatullah

Ehli Sünnet Üzere bir Mürşid ara bul.  …

Ey Aşık-ı Hakiki bilmiş ol ki ilahi feyizler ve sonsuz rahmetler maye-i Muhammedi ve siret-i Ahmedi’dir. …

Uyarmalarımızı dikkatle oku ve o usullerle hareket ederek Allah Teala’nın rızasına talib ol ki Feyyaz-ı Mutlakta cimrilik yoktur.  …

Gitgide ilerleyerek, Fena fillah, beka billah ve müstağrakini fi Zatullah sırlarına mazhar olacağına asla şüphe yoktur. …

Müslümanız Elhamdülillah Cümle Tarik bir değil mi Sıddık Naci Eren Efendi syf 342-345

ZÂTULLAH’IN MARİFETİ KASİDESİ

Zatullah’ı bilmeyi yedi makamı vardurur

(Kûlküllün min indillâh) zati Hakk buyurur

Biri cümle eşyada fiili tasarruf yok durur

Ancak faili Allah tevhidi efal durur

Zahitlerin buğuzu şirkü hafidir

Cahillerin havfı vehmü hayaldir

Aşıkların zevki bu makamdadır

Hübbümedih havfü zemden gönülleri aridir

Gamühüzünden ferahüsürurdan gönülleri safidir

Aşıkların gönlü miratı zattır

Aşıkların kalbi mazharı rahmandır

Lâ faile illallah bu makamdadır

Hem tevhidi efali bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur bizim filimiz

Zikrü daimdedir bizim kalbimiz

Zevki daimdedir bizim kalbimiz

Bil ikinci cümle eşya sıfatullah aynıdır

Gözler çoktur amma gören bir durur

Cümle eşyadan gören zat durur

Kulak çoktur ama duyan bir durur

Cümle eşyadan duyan zat durur

Lisan çoktur ama kelâm bir durur

Cümle eşyada kelâmullah durur

Kadir çoktur amma kudret bir durur

Cümle eşyada kudretullah durur

Mürit çoktur ama irade bir durur

Cümle eşyada muradullah durur

İlim çoktur amma bilen bir durur

Cümle eşyadan bilen zat durur

Diri çoktur amma hayat bir durur

Cümle eşyada hayatullah durur

Lâmevsufe illallah bu makamdadır

Hem tevhidi sıfatı bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur vasfımız

Zikrü daimdedir bizim gönlümüz

Zevki daimdedir bizim gönlümüz

Bil üçüncü cümle eşya hakikatte yok durur

Küllümenaleyhe fan buyurur

Lâ mevcude ilallah bu makamdadır

Hem tevhidi zati bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur zatımız zikri daimdedir bizim gönlümüz

zevki daimdedir bizim gönlümüz

Semmeveçhi cem makamı dördüdür

Veyabka vechürabbike ferman buyurur

Halk zahir oldu Hakk batındır

Mansur meydanında enel Hakk sırrıdır

Ahkâmı vilâyet bu makamdadır

Hem vahdeti vücudu bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur zatımız

Zikri daimdedir bizim gönlümüz

Zevki daimdedir bizim gönlümüz

Bil beşinci makamı Hazret-i Cem’dir

Hakk zahir oldu halk batınıdır

Ahkâmı nübüvvet bu makamdadır

Hem ceza-ü mükafat bu makamdadır

Şeriatın sırları anda keşfolur

Allah, Allah, Allah yoktur fiilimiz

Zikri daimdedir bizim gönlümüz

Zevki daimdedir bizim gönlümüz

Bil altıncı makam cemül cemidir

Hakkı, halkı kendinde cemetmesidir

Kabe kavseyni ev edna bu makamdadır

Hem vahdeti şuhudu bu makamdadır

Hem insani kâmil bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur vasfımız

Bil yedinci makam ahadiyetül cem’idir

Onsekiz bin âlem anda fanidir

Lâteayyün künhüzat bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur vasfımız

Sıdkı’ya anla hemen sırrı tevhid budur

Böylece tevhidi irfan zata vuslat erdirir

Masivayı gönülden mahveder hem giderir

Künhüzat Cenneti bu makamdadır.

Allah, Allah, Allah yoktur fiilimiz

Zikri daimdedir bizim gönlümüz

Zevki daimdedir bizim gönlümüz

 Hacı Bekir Sıdkı Visali Halıcıoğlu (ks)

*******

 Zâtullah

NUTK-İ  ŞERÎF

‘Âşıkların eğlencesi ism-i zâtın yâ Rabbenâ

Cânlarının dinlencesi zikr-i zâtın yâ Rabbenâ

Fazlın kime beyân olur gizli râzı duyan olur

Ana katı ‘ayân olur keşf-i zâtın yâ Rabbenâ

Ne gelmiş ne gelesidir ne olmuş ne olasıdır

Ne bulmuş ne bulasıdır misl-i zâtın yâ Rabbenâ

Halkın çoğu Hakk’ı bilmez ancalar râh arar bulmaz

Değmelere nasîb olmaz vasl-ı zâtın yâ Rabbenâ

Gerçek erlerin hâlidir gidenin uğrar yoludur

Cümle ‘âleme doludur hüsn-i zâtın yâ Rabbenâ

Hûr-i cinân sohbetine mağrûr olma devletine

İremezler lezzetine kurb-ı zâtın yâ Rabbenâ

Cezb eylesen kime seyrden eğer geçden eğer erden

Hergîz ayrılmaz nazardan resm-i zâtın yâ Rabbenâ

Bahr-ı muğrıkdır dalınmaz bu bahra gavvâs bulunmaz

Lâ-te’ayyündür bilinmez künh-i zâtın yâ Rabbenâ

Bilen sensin ‘ilme’l-yakîn gören sensin ‘ayne’l-yakîn

Bulan sensin hakka’l-yakîn bahr-ı zâtın yâ Rabbenâ

Seni bildim diyen bilmez seni buldum diyen bulmaz

Dile gelüp şerh olınmaz vasf-ı zâtın yâ Rabbenâ

Bilmeyenler bildim sanır bulmayanlar buldum sanır

Görmeyenler gördüm sanır nûr-ı zâtın yâ Rabbenâ

Ger enbiyâ ger evliyâ ger asfıyâ ger etkıyâ

Oldular mazhar-ı zıyâ vech-i zâtın yâ Rabbenâ

Her kimi nûrun cezb ider ‘aşkın yolun durmaz güder

Dâim anı ihrâk ider ‘aşk-ı zâtın yâ Rabbenâ

Sensin ‘âlemlerden ganî ister bu cân senden seni

Ayırmasın cân u teni künh-i zâtın yâ Rabbenâ

Ümmî Sinân fazlın ile gitmek dilerler ol ile

Sen mahrem eyledin hele sırr-ı zâtın yâ Rabbenâ

Elmalılı Ümmî Sinân

Kaddesallahu Sırrahu’l-Mennân

https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/04/zatullah.html?m=1#!

 Rüyet-i Zatullah Kasidesi

RÜYETİ ZATULLAH KASİDESİ (41)

Zatullahı görmeyi yedi tecelli şartıdır

1 — Tecelli esma biri hem ekvandır satiri

Zahir olur misali hem görür mevtalar

Buyurdu ol Resul — El müminûn lâ yemutün

Bu hadisi ledünni zahir olur esrarı

Görür anı ehli küşuf göremez avam kalbi hüsuf

Gördü kevkebi İbrahim dedi hem haza Rabbi

Yıldızlar kesreti eşya batınıdır kesreti esma

Bulan seyri ilahi görür âlemi misali

Yarab selb et hicabı göster tecelliyi esmayı

2 — Tecelli efaldir iki hem esmadır satiri

Zahir olur melekuti hem görür melekleri

Gördü kameri İbrahim dedi hem haza Rabbi

Misali kamerin zahiri batınıdır melekutu

Bulan seyrifilâhi görür alem melekutu

Yareb selbet hicabı göster tecelli efali

3 — Tecelli sıfattır üçü hem efâldir satiri

Zahir olur kudreti görür Rabbı mutlakı

Gördü şemsi İbrahim dedi hem haza Rabbi

Melekut şemsin zahiri hem feyyazı mutlakı

Rabbı mutlak batını hem alemi ceberutu

Ma Allah seyrin bulan görür Rabbı mutlakı

Yarab selbet hicabı göster Rabbı mutlakı

4 — Tecelli irade dördü hem kudrettir satiri

Zahir olur muradı görür levhi mahfuzu

Cümle eşya mektuptur zemanına merhundur

Ma Allah seyrin bulan görür levhi mahfuzu

Ya Rab selbet hicabı göster levhi mahfuzu

5 — Tecelli ilimdir beşi hem irade satiri

Zahir olur malûmu görür kalemi âlâyı

Nun vel kalemi vema yesturun zahir olur esrari

Nun ilmi zatidir kalem ilmi sıfatı vema yesturun ilmi kevni

Ma Allah seyrin bulan görür kalâmi âlâyı

Yarab selbet hicabı göster kalemi alayı

6 — Tecelli hayattır altı hem ilimdir satiri

Zahir olur hakikati Muhammed’i görür kabe kavseyni

Hem mi’racı hakiki hem alemi lâhuti

Ma Allah seyrin bulan görür hakikati Muhammedi

Ya Rab selbet hicabı göster alemi lahuti

7 — Tecelli zattır yedi hem hayattır satiri

Zahir olur miratı görür cemali zati

Budur zevki ebedi budur hayati daimi

Ma Allah seyrin bulan görür cemali yari

Ya Rab selbet hicabı göster cemali zatı

Sıdkı zatı bunda gör — Göremezsen anda gör

Şöyle böyle der iken — Dünya Mümüne zindan

Sen gaflette gezer iken — Ah can gidiyor kafesten

Bunda zati görmeyen anda olur kör ümyan

Buyurur zati hüda — Menkâne fi hazili âmâ

Vefilâhirati âmâ — Veedâllü sebilâ

Bulan seyri billâhi eder irşad halkı

Yarab selbet hicabı — Geydir libas lahuti

Bekir Sıdkı Visali hz.

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/ruyet-i-zatullah-kasidesi.html

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.